AML poli̇ti̇kasi

Kara Para Aklama, yasa dışı aktivitelerden (dolandırıcılık, yolsuzluk, terörizm ve benzeri) elde edilen fonların fark edilmesi güç farklı fonlara veya yatırımlara aktarılarak gerçek kaynağının saklanması sürecidir.

Kara para aklama süreci 3 aşamada ele alınmalıdır:
 • Yerleştirme. Bu aşamada, fonlar çek, banka hesabı, para transferi gibi finansal araçlara dönüştürülür veya tekrar satılabilir yüksek değerde ürünler satın almak için kullanılır. Ayrıca fiziksel para halinde bankaya veya banka olmayan kurumlara (örneğin exchange ofisleri) yatırılabilir. Şüphe uyandırmamak için kara para aklayıcılar tek bir para yatırma işlemi yerine birden fazla işlem yapabilirler. Bu yerleştirme şekli smurfing olarak adlandırılır.
 • Daldırma. Fonlar diğer hesaplara ve finansal araçlara transfer edilir veya kaydırılır. Bu işlem kaynağı gizlemek ve çoklu finansal işlem yapan kuruluşun gözden uzak olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Fonları transfer etmek ve formunu değiştirmek kara para aklama işleminin takibini zorlaştırır.
 • Entegrasyon. Fonlar ürün ve hizmetlerin satın almak için kullanılmak üzere sirkülasyona girer.

Giriş

JustMarkets, finansal piyasalarda hizmet veren birçok şirket gibi Kara Para Aklama prensiplerine bağlıdır ve yasa dışı yollarla kazanılan fonların yasallaştırılması sürecini destekleyen veya başlatan tüm eylemleri aktif olarak önlemeyi hedefler. AML politikası Şirket hizmetlerinin kara para aklama, terörizm finansmanı veya diğer kriminal aktivitelerle suçlular tarafından kullanılmasını engeller.

Bu amaç doğrultusunda, Şirket ilgili tarafların şüpheli aktiviteler konusunda uyarılması, bunların saptanma ve önlenmesi için katı bir politika izlemektedir.

Dahası, Müşteri aktiviteleri hakkında yasal mercilerin bilgilendirilmesi hakkında Şirket’in herhangi bir bildirim yapma hakkı yoktur. Tüm Şirket Müşterilerini belirleyen kompleks bir elektronik sistem uygulamaya konmuştur.

Kara para aklamanın önüne geçmek için Şirket hiçbir koşulda nakit ödeme kabul etmemektedir ya da yapmamaktadır. Şirket, Şirket çalışanlarının tespiti doğrultusunda herhangi bir Müşteri işleminin yasa dışı veya kara para aklamaya ilişkin bulunması halinde bu işlemleri durdurma hakkını saklı tutar.

Politika, müşterilerin işlemlerini herhangi bir şekilde yöneten, izleyen veya kontrol eden ve burada belirlenen uygulama, önlem, prosedür ve kontrollerin uygulanmasından sorumlu tüm Şirket çalışanlarına iletilmelidir. Bu Politika ayrıca Şirket’in sunduğu tüm ürünler ve hizmetler ve de şirket yetkilileri, belirlenmiş yükleniciler, acenteler için de geçerlidir. Şirket içindeki tüm iş birimleri, kara para aklamayla güçlü bir mücadelede için işbirliği yapacaktır.

Bu Politikanın uygunluğu, etkinliği ve yeterliliği bağımsız bir İç Denetime tabidir.

Şirket Prosedürleri

Şirket kişiler gerçek veya yasal olduğunu garanti eder. Şirket ayrıca ilgili otoritelerin ilgili yasa ve düzenlemelerine ilişkin gerekli tüm düzenlemeleri yapar. AML politikası Şirket tarafından belirtilen şu şekillerde uygulamaya konur:
 • Müşterini Tanı ve Özen;
 • Müşteri Aktivitesi Takibi;
 • Kayıt Tutma.

Şirket, karşı karşıya olduğu riskleri müşterinin niteliğine, müşteri davranışına, müşterinin Şirket ile ilk iletişimine ve ayrıca Şirket'in hizmet ve menkul kıymetlerine dayalı risklere göre değerlendirir ve yorumlar.

Müşterini Tanı ve Özen

Şirket’in AML ve KYC politikalarına bağlılığı nedeniyle, her bir Şirket Müşterisi’nin doğrulama sürecinden geçmesi gerekir. Şirket herhangi bir Müşteri iş birliği gerçekleştirmeden önce herhangi bir müşteri veya ilgili tarafın kimliğine ilişkin yeterli kanıtların sunulduğu veya yeterli kanıt olabilecek diğer işlemlerin gerçekleştiğini garanti eder. Şirket ayrıca, güvenilir kaynaklar tarafından yetersiz AML standartlarına sahip ülkeler olarak tanımlanan veya suç ve yolsuzluk açısından yüksek risk teşkil edebilecek ülkelerde mukim olan Müşterilere ve burada ikamet eden ve fonları bu ülkelerden sağlanan gerçek hak sahiplerine daha fazla inceleme uygular.

Bireysel Müşteriler

Kayıt işlemi esnasında her Müşteri, kişisel bilgiler sağlar, özellikle: tam ad, doğum tarihi, ikamet ettiği ülke, telefon numarası, şehir kodu dahil tam adres ve iş adresi.

Bireysel Müşteri, KYC gereklilikleri nedeniyle aşağıdaki belgeleri (belgeler Latince olmayan karakterlerle yazılmışsa, doğrulama sürecinde herhangi bir gecikmeyi önlemek için, belgenin İngilizce'ye noter tasdikli bir çevirisini sağlamak gerekir) gönderir ve belirtilen bilgileri teyit eder:

Kimlik şu şekilde doğrulanmalıdır:
 • Geçerli pasaport; veya
 • Ulusal ID kartı; veya
 • Fotoğraflı güncel ehliyet; veya
 • Devlet tarafından verilmiş diğer herhangi bir kimlik belgesi.

Belirtilen belgeler şunları içermelidir: müşterinin tam adı, doğum tarihi, fotoğrafı ve vatandaşlığı ve ayrıca ilgiliyse: belge geçerliliğinin teyidi (yayınlanma ve/veya son kullanma tarihi) ve sahibinin imzası.

Belirtilen belgeler başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay boyunca geçerli olmalıdır.

Tanımlama prosedürleri ve CDD gerekliliklerine ilişkin hükümler doğrultusunda, aşağıdaki durumlarda kimlik kanıtı yeterlidir:
 • müşterinin olduğunu iddia ettiği kişi olduğunun tespit edilmesi makul olarak mümkündür; ve,
 • delilleri inceleyen kişi, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde izlenen prosedürler uyarınca, müşterinin gerçekte olduğunu iddia ettiği kişi olduğuna ikna olmuştur.
Mevcut ikamet adresi aşağıdakilerden biri ile doğrulanacaktır:
 • Yakın tarihli bir hizmet faturası; veya
 • Hesap durumu; veya
 • Kredi kartı ekstresi (aylık); veya
 • Vergi kimlik numaraları, Sosyal Güvenlik numarası veya Devlet Hizmet ve Sigorta Sistemi numarası.

Hizmet faturası, banka ekstresi ve kredi kartı ekstresi, başvuru tarihinden itibaren 3 aydan eski olmamalıdır. Müşterinin vergi kimlik numarasının, Sosyal Güvenlik numarasının veya Devlet Hizmet ve Sigorta Sistemi numarasının bir kopyası, Şirketin talebi üzerine menşe ülkede apostil edilmelidir.

Belgelendirmenin gerekli olduğu durumlarda, belgeler aşağıdakilerden biri tarafından onaylanmalıdır:
 • hakim;
 • Sulh hakimi;
 • noter;
 • avukat;
 • savcı;
 • dava vekili; veya
 • Yeminli Noter.

Uygun olduğu durumlarda, gönderilen belgenin her iki tarafı da gereklidir (örneğin, Kimlik veya Sürücü Belgesi). Belge, bulanıklık, ışık yansıması veya gölge içermeyen yüksek çözünürlüklü renkli bir fotoğraf veya tarama kopyası olmalıdır. Belgenin dört kenarı da görünür olmalıdır. Tüm bilgiler açıkça okunabilir olmalı, filigran vb. içermemelidir.

Şirket, her hesap için, ilk işlemin ödenmesinden önce, hesap için geçerli olduğu ölçüde aşağıdaki bilgileri elde etmek için de makul çabayı gösterecektir:
 • Müşterinin mesleği;
 • Müşterinin yatırım amacı ve müşterinin mali durumu ve ihtiyaçları ile ilgili diğer bilgiler;
 • Yıllık gelir, Varlıklar veya net değer.

Kurumsal Müşteriler

Başvuru sahibi şirketin tanınmış veya onaylanmış bir borsada işlem görmesi veya başvuru sahibinin tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş veya böyle bir şirketin kontrolü altındaki bir yan kuruluş olduğunu gösteren bağımsız kanıtların olması durumunda, kimliği doğrulamak için başka bir adım gerekmeyecektir.

Şirketin borsada işlem görmemesi ve ana direktörlerin veya hissedarların hiçbirinin JustMarkets'te bir hesabı olmaması durumunda, KYC gereklilikleri nedeniyle aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:
 • Kuruluş belgesinin/tescil belgesinin kopyaları;
 • Mutabakat Zaptı ve Esas Sözleşmenin, Ortaklık Anlaşmasının veya mevcut olan benzerlerinin kopyaları;
 • Yöneticilerin/ortakların ve ana hissedarların adlarını ve ikincil lisansları listeleyen Yönetmeliklerin ve en son Genel Bilgi Dosyası’nın kopyaları;
 • Ticaret Sicili Alımı veya muadili belge gibi tüzel kişiliğin ticari işlem ve değişikliklerinin tescilini ve İyi Durum Belgesi gibi mevcut durumu kanıtlayan bir belge;
 • Başvuru tarihinden itibaren 3 aydan daha eski olmayan Görev Sertifikası’nın kopyası;
 • Şirketin BO'ları hakkında bağımsız ve güvenilir kaynaklardan bilgiler;
 • Tüzel kişinin tüm Yöneticileri, Hissedarları, Yönetim Kurulu ve Yetkililerinin KYC belgeleri;
 • Uygun yönetim kurulu kararları ve imzalı başvuru formları veya hesap açma, şirketin hesap açmaya, işlem yapmaya yetkili imza yetkililerini veya sorumlularını ve bunların yetkilerini ve imza örneklerini belirlemek;
 • Tüzel kişinin kayıtlı adresinin ve fiili işyerinin kanıtı;
 • En Son Denetlenmiş Mali Tablolar;
 • Şayet uygunsa, Şirket, işin tanımı ve niteliği (işe başlama tarihi, sağlanan ürünler veya hizmetler ve ana iş yeri dahil) gibi müşterilerin işinin doğası hakkında ek bilgiler de isteyebilir.

Bu prosedür, Müşteri’nin kimliğini belirlemek ve Şirket’in Müşterileri ve onların finansal işlemlerini en iyi çevrimiçi yatırım hizmetlerini sunabilmesi için bilmesine/anlamasına yardımcı olmak için gerçekleştirilir.

Ek Hükümler

Müşteri, iş ilişkisi sırasında gerekli doğrulama verilerini ve bilgilerini makul bir süre içinde sunmazsa veya vermeyi reddederse, Şirket iş ilişkisini sonlandıracak ve Müşteri’nin tüm hesaplarını kapatacaktır.

Bireysel Müşteriler ve Kurumsal Müşteriler ile ilgili Müşteri Durum Tespiti, herhangi bir değişiklik meydana geldikten hemen sonra güncellenecek ve/veya değiştirilecektir. Bu, ikamet veya iş adresi değişikliği, yeni kimlik kartları, yeni pasaport, ek iş bilgileri, yeni ticari menkul kıymetler/girişim ve benzerleri için geçerlidir. Söz konusu dönemden önce herhangi bir bilgi değişikliği için Şirket, yapılan değişikliklere ilişkin yazı veya belge talep eder.

Müşteri Faaliyetlerinin İzlenmesi

Şirket, Müşteriler’den bilgi toplamanın yanı sıra, herhangi bir şüpheli işlemi belirlemek ve önlemek için her Müşteri’nin faaliyetlerini izlemeye devam eder. Şüpheli bir işlem, Müşteri’nin meşru işiyle veya Müşteri’nin, Müşteri faaliyet izlemesinden bilinen olağan Müşteri işlem geçmişiyle tutarsız olan bir işlem olarak tanımlanır. Şirket, Hizmetlerin suçlular tarafından kullanılmasını önlemek için adı geçen işlemlerin (hem otomatik hem de gerekirse manuel) izlenmesine yönelik bir sistem kullanır.

Şirket, personelin görüşüne göre yasadışı olarak kabul edilebilecek veya kara para aklama ile ilgili olabilecek herhangi bir Müşteri operasyonunu askıya alma hakkını saklı tutar.

Müşterilerin hesaplarının ve işlemlerinin sürekli izlenmesi, kara para aklama riskinin etkin bir şekilde kontrol edilmesinde zorunlu bir unsurdur.

Para Yatırma ve Çekme Gereksinimleri

Müşteriler’in para yatırma ve çekme ile ilgili tüm işlemleri aşağıdaki gereksinimlere göre gerçekleşir:
 • banka havalesi veya banka kartından havale durumunda, kayıt sırasında belirtilen isim, hesap/banka kartı sahibinin adıyla eşleşmelidir. Sadece aynı bankada ve para yatırmak için kullandığınız aynı hesapta banka havalesi yoluyla hesaptan para çekmeniz mümkündür.
 • elektronik ödeme sistemlerinin kullanılması durumunda, alım satım hesabından para çekmek yalnızca sistem ve para yatırmak için kullanılan hesapta mümkündür;
 • hesaba para çekmek için kullanılamayacak bir şekilde yatırılmışsa, fonlar müşterinin banka hesabına çekilebilir veya Şirket ile mutabık kalınması durumda Şirket’in hesap sahibinin kimliği kanıtlayabileceği başka bir yöntem de kullanılabilir;
 • hesaba çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla para yatırılmışsa, para çekme her bir mevduatın büyüklüğüne orantılı olarak yapılır. Kazanılan herhangi bir kar, transfer mümkünse, mevduatın alındığı herhangi bir hesaba aktarılabilir.
 • 3. şahısların banka hesaplarına, banka kartlarına, elektronik paralara veya diğer her türlü ödeme hesaplarına para yatırma ve çekme işlemlerine izin verilmez.

Kayıt Tutma

Müşteri tanımlama amacıyla elde edilen tüm belgeler (KYC politikası gereklilikleri) ve her bir işleme ait tüm veriler ve ayrıca ML ile ilgili diğer bilgiler için geçerli AML yasaları/yönetmelikleri kapsamında kayıtlar tutulacaktır.

Aşağıdaki belge saklama süreleri izlenecektir:
 • Müşterilerin hesaplarının açılmasına ilişkin tüm belgeler ve tüm işlemlerinin kayıtları, özellikle müşteri kimlik kayıtları, işlem tarihlerinden itibaren yedi (7) yıl süreyle muhafaza edilecek ve güvenli bir şekilde saklanacaktır;
 • Kapatılan hesaplarla ilgili olarak, müşteri kimlik bilgileri, hesap dosyaları ve iş yazışmalarına ilişkin kayıtlar, kapatıldığı tarihten itibaren en az yedi (7) yıl süreyle güvenli bir şekilde saklanır.